พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการขุด

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

1.เพ อการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม และความหลากหลายทางช วภาพ 2.เพ อการฟ นฟ พ นท ป า ในเขตป าช มชนโดยการปล กป าทดแทน 3.เพ อการเสร มสร างความร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 สิงหาคม 2564 ขุดคลองและถนนสมัยโรมันใกล้แหล่งมรดกโลก ...

 · การกำก บด แลองค การท ด นโยบายการค มครองข อม ลส วนบ คคล ต ดต อเรา ข าวประชาส มพ นธ ข าวก จกรรม สผ. ข าวส งแวดล อม

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม – สมาคม ...

กฎหมายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม. วันที่ประกาศล่าสุด: 23 ก.ค. 2564. กฎหมายที่มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หากฉบับแรกระบุว่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อบังคับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน ...

1. พระราชบ ญญ ต ความความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. 2554 2. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

พระราชบ ญญ ต แร พ.ศ. 2560 ป ท ประกาศใช พ.ศ. 2560 พระราชบ ญญ ต แร พ.ศ. 2560 เป นการนำหล กการในพระราชบ ญญ ต พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต พ ก ดอ ตราค าภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 มาบ ญญ ต …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ONE MAP

ONE MAP- ที่ดินของรัฐ. ที่ดินของรัฐ หมายถึงที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการโดยหน่วยงานรัฐ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

การปร บระด บพ นด นสำหร บพ นท บร เวณท ๑ ท ม ความลาดช นต งแต ร อยละ ๒๐ ข นไปให ปร บระด บตามแนวนอนต อแนวด งได ในอ ตราส วนไม เก น ๒ : ๑ ส วน และห ามปร บระด บโดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมาย ๒๕๖๓. 2. การร่างกฎหมายและแบบของกฎหมาย ๒๕๕๑. 3. คู่มือการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับ เหรียญกษาปณ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

งานน ต การ ส าน กปล ด องค การบร หารส วนต าบลส วรรณคาม พระราชบ ญญ ต การข ดด นและถมด น พ.ศ. ๒๕๔๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ...

การแก ไขป ญหาเช งพ นท มาบตาพ ด เขตเศรษฐก จภาคตะว นออก สถ ต การร องเร ยนป ญหามลพ ษ ค มครองจร ยธรรม & ITA ค มครองจร ยธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทียนทะเล ขึ้นทะเบียนคุ้มครองแล้ว ลักลอบขุดเจอคุก 1 ...

 · กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ออกคำสั่งคุ้มครอง "เทียนทะเล" สกัดการลักลอบขุดล้อม ฝ่าฝืนเจอโทษสูงสุด จำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งแวดล้อม

(เพ อควบค มการนำว ตถ ท ทำลายส งแวดล อมเข ามาในราชอาณาจ กรทางทะเล) 1.17) พระราชบ ญญ ต ธ รก จนำเท ยวและม คค เทศก พ.ศ.2551

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 · กฎหมายว าด วยน ำบาดาล กฎกระทรวง กำหนดอ ตราค าอน ร กษ น ำบาดาล และหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไข การเร ยกเก บค าอน ร กษ น ำบาดาล (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงว นท ๒๕ ก น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ

พระราชบ ญญ ต ค มครอง ข อม ลส วนบ คคล พ.ศ. 2562 มาตรา 81 ในกรณ ท ผ กระท าความผ ดตาม พระราชบ ญญ ต น เป นน ต บ คคล ถ าการกระท าความผ ดของน ต

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

 · กฎกระทรวง กำหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขการส งหร อนำซากด กดำบรรพ หร อซากด กดำบรรพ ท ได ถ กแปรสภาพ หร อเปล ยนแปลงเป นร ปล กษณะอ นซ งเป นซากด กดำบรรพ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ

พระราชบ ญญ ต การข ดด นและถมด น พ.ศ. 2543 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 25 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2543 เป นป ท 55 ในร ชกาลป จจ บ น

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กฎหมายเก ยวก บส งแวดล อม 1.1) พระราชบ ญญ ต อ ทยานแห งชาต พ.ศ. 2504 (กำหนดอ ทยานแห งชาต ทางทะเลหร อชายฝ งทะเล) 1.2) พระราชบ ญญ ต ป าสงวนแห งชาต พ.ศ.2507

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายสิ่งแวดล้อมน่ารู้

พระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 เป นกฎหมายท ขยายขอบเขตการกำก บด แลก จการท เก ยวข องก บการสาธารณส ขในด านต าง ๆ ให กว างขวางข น เพ อสามารถนำมาปร บใช ก บ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคผนวก ก 45

1 ภาคผนวก ก-45 พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๒๙ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อบกพร่องของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา ...

วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 777250 กฎหมายสิ่งแวดล้อม คณะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานนำเสนอ PowerPoint

การฟ องคด ระหว างการไต สวนเจ าหน าท กรมโรงงานก บเจ าหน าท กองท นส งแวดล อมตอบข อซ กถามผ ฟ องคด ท เร ยกร องให กรมโรงงานเข าไปป องก นการผ งทลายของท ด นบร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

''เทียนทะเล'' ขึ้นบัญชีคุ้มครองแล้ว ลักลอบขุด เจอคุก 1 ...

กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ออกคำสั่งคุ้มครอง "เทียนทะเล" สกัดการลักลอบขุดล้อม ฝ่าฝืนเจอโทษสูงสุด จำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล

สร ปสาระสำค ญของพระราชบ ญญ ต น ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นางสาวพงษ พ ล ย วรรณราช [๑] ๑. หล กการและเหต ผล เน องจากในป จจ บ นน ม การเอาน ำบาดาลและใช น ำบาดาลก นอย างก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบ ญญ ต กำหนดแผนและข นตอนการกระจายอำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2549

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ การขุดดิน และถมดิน พศ

การข ดด นหร อถมด น พ.ศ. 2548 • กฎกระทรวงกาหนดบร เวณห ามข ดด นและถมด น ในพ นท บางส วนในท องท ต.

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายการขุดดินและถมดิน – สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ ...

กฎหมายการข ดด นและถมด น ว นท ประกาศล าส ด: 11 ก.พ. 2560 กฎหมายท ม ฉบ บแก ไขเพ มเต ม หากฉบ บแรกระบ ว า "แก ไขโดย" ฉบ บใด หมายความว า เป นไฟล ท ได แก ไขเพ มเต มโดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง ...

 · จะเห็นว่าการกระทำความผิดฐานล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองมีอัตราโทษที่ต่ำกว่าการกระทำความผิดฐานขุดดิน เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ ในเขต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อหารือกฎหมายแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง ...

๒ ข อหาร อกฎหมายแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน (Department of Labour Protection and Welfare) ล กษณะเด ยวก นน ส นสถานภาพการเป นล กจ างด วยเหต นายจ างเล กจ างม ใช ส นส ดเพราะเห ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มกฎหมาย

๑.๒ พระราชบ ญญ ต การเด นเร อในน านน ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ ๑.๓ พระราชบ ญญ ต สำหร บร กษาช างป า พ.ศ. ๒๔๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ

หมายเหต :- เหต ผลในการประกาศใช พระราชบ ญญ ต ฉบ บน ค อ โดยท ม การค นพบซากด กดำบรรพ ท สำค ญในประเทศไทยเพ มมากข น สมควรอน ร กษ ไว เพ อการศ กษาว จ ยในการส บค ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ...

ความร ท วไป สารน เทศ การศ กษา คอมพ วเตอร >> กฎหมายไทย - พระราชบ ญญ ต พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ. 2535

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ ...

8. การข ดหาแร รายย อยและการร อนแร (มาตรา 94-96) ถ ายโอนอ านาจให องค กรปกครองส วนท องถ นเป นผ อน ญาตหร อร บแจ ง 9.

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายไทย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม